Storitve  
     
 

Gospodarska javna infrastruktura

  • izmera in izdelava elaborata za potrebe vpisa gospodarske javne infrastrukture


V zbirnem katastru GJI se evidentirajo samo tisti objekti GJI, ki po CC-SI klasifikaciji, spadajo med gradbeno inženirske objekte. V zbirnem katastru GJI se ne evidentirajo, objekti GJI, ki po definiciji in CC-SI klasifikaciji spadajo med stavbe, saj se le te, evidentirajo v katastru stavb.

Zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) vloži upravljavec ali s strani upravljavca pooblaščena oseba, ki je usposobljena za opravljanje tovrstnih dejavnosti.

Upravljavci gospodarske javne infrastrukture in drugi subjekti, ki so dolžni posredovati podatke o gospodarski javni infrastrukturi v zbirni kataster GJI, morajo le te oziroma spremembe le teh posredovati GU v obliki elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture. 
 
 
    Zemljiški kataster  
  Kataster stavb  
  Inženirska geodezija  
  Geodetski načrti  
  Gospodarska javna infrastruktura
 
 
   
     
Copyright © 2008