Storitve  
     
 

Inženirska geodezija

  • zakoličenje osi, posnetki prečnih profilov za potrebe projektantov in izvajalcev - Postopek zakoličenja objektov infrastrukture, cest in stavb pomeni prenos projekta v naravo, torej po izdelanem projektu gradbenih del (PGD), se lokacija in višine prenesejo na teren. Postopek se uporablja pri gradnji in je po zakonu o graditvi objektov nujen. Po končanem zakoličenju izdelamo še zapisnik zakoličenja, ki je sestavni del gradbene knjige, in nujen pri tehničnem prevzemu objekta (kjer je le ta zakonsko predpisan).

  • zgostitev geodetske mreže za potrebe izvajanja del - poligonske točke, mikrotriangulacija, GPS točke, reperji

  • zakoličenje objektov, predaja zakoličenja izvajalcu in vsa geodetska dela med gradnjo

  • geodetske meritve pri sanaciji objektov (viadukti, mostovi, podvozi, nadvozi)

  • meritve pomikov terena in objektov med in po gradnji ter njihovo izvrednotenje na ustreznih grafičnih prilogah (predori, viadukti, ukopi) - Po izgradnji objektov je potrebno predvideti, kakšni vplivi so lahko nevarni za objekt in deformacije tudi spremljati. Pri kontroli se izdela tehnično poročilo in stabilizira točke, ki jih je mogoče preveriti kadarkoli.

  • izračun količin izvedenih zemeljskih del, zgornjega ustroja in betonov - V primeru izkopa ali nasipa materiala, izračunamo prostornino posameznih slojev materiala, ki so bili odrinjeni ali nasipani. Izdela se tehnično poročilo.

  • geodetski nadzor nad deli v nizkogradnji in visokogradnji ter pri najzahtevnejših objektih - predorih, viaduktih, mostovih, galerijah...

  • GPS meritve geodetskih točk in izvedbe posnetkov z GPS metodo
 
 
     
 
    Zemljiški kataster  
  Kataster stavb  
  Inženirska geodezija
  Geodetski načrti
  Gospodarska javna infrastruktura
 
 
   
     
Copyright © 2008