Storitve  
     
 

Kataster stavb

 • Vpis stavbe v kataster stavb - V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb.

  Kdo?
  Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.
  Vlagatelj zahteve za vpis stavbe lahko vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je površino mogoče izmeriti v skladu.

  Zakaj?
  Stavba ima več delov in skupne dele. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Za lažjo prodajo, pridobitev kredita, opredelitev lastništva ali določitev deležev skupnih prostorov v stavbi je potrebno izdelati elaborat vpisa stavbe v kataster stavb.

  Rezultat?
  Geodetsko podjetje izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki vsebuje merjene površine, identifikatorje, dejansko rabo in verjetno lastništvo delov stavbe. Geodetsko podjetje mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

  Geodetska uprava na podlagi zahteve vlagatelja in elaborata za vpis stavbe v kataster stavb odloči o zahtevi. Če zahteva in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb izpolnjujeta vse predpisane pogoje, izda geodetska uprava o vpisu poseben sklep in stavbo ter dele stavbe vpiše v kataster stavb.


  Opozorilo!
  Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Če so bili deli stavbe vpisani že po interventnem zakonu (ZPPLPS-UPB1 (Uradni list RS, št. 47/2003 in 58/2003 – ZZK-1) se stavba vpiše pod pogoji in na način, ki so določeni za vpis stavbe v kataster stavb.

 • Evidentiranje sprememb stavbe v kataster stavb

  Kdo? Zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb vloži lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.

  Zakaj?
  V stavbi želite spremeniti:

  • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
  • sprememba lege, oblike ali površine,
  • sprememba dejanske rabe,
  • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
  • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
  • vpis novega dela stavbe,
  • izbris stavbe ali dela stavbe.

  Rezultat? Geodetsko podjetje izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb. Geodetsko podjetje mora v postopku izdelave elaborata spremembe podatkov katastra stavb opraviti obravnavo in lastniku dela stavbe, katerega podatek se spreminja, pokazati vsebino sprememb s primerjavo poteka v elaboratu spremembe podatkov katastra stavb in v naravi.

  Geodetska uprava po prejemu zahteve za spremembo podatkov katastra stavb preizkusi, ali elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebuje vse predpisane sestavine, in ali podatki omogočajo vpis sprememb podatkov v kataster stavb, če so pogoji izpolnjeni izda odločbo o vpisu spremembe podatkov katastra stavb.

  Opozorilo! Sestavni del elaborata spremembe podatkov katastra stavb je izpolnjen vprašalnik.
 
 
     
 
    Zemljiški kataster  
  Kataster stavb
  Inženirska geodezija  
  Geodetski načrti
  Gospodarska javna infrastruktura
 
 
   
Copyright © 2008